Algemene voorwaarden Rijwielveruur Zeelen B.V.

Artikel 1              Identiteit van de ondernemer.

Rijwielverhuur Zeelen B.V.

Formerum 39 8894 KB

Terschelling Foremerum

E-mail: info@zeelenfiets.nl

Telefoon nummer: 0562-448165

Openingstijden dagelijks van 09.00 tot 18.00 uur

Kvk nummer: 01098169

Btw nummer: 810319949 B01

Artikel 2              Toepasselijkheid.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Bij betaling zowel contant als elektronisch gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden en erkent u hier kennis van hebben genomen.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
4. op verzoek kan de algemene voorwaarden zowel elektronisch als per post kosteloos naar u worden toegezonden. Op de website www.zeelenfiets.nl staat deze tekst beschikbaar.

Artikel 3              Het aanbod.

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Bij het aanbod hanteren wij als lid van de Bovag de Bovag voorwaarden.

Artikel 4              De overeenkomst.

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5              Kosten ingeval van annulering.

1. Indien de consument de reservering wil annuleren binnen 2 weken voor de begin periode van de huur brengt de ondernemer ten hoogste 15% van de reserveringskosten en eventuele administratie kosten in rekening.
2. Indien de consument eerder dan 2 weken voor de begin periode van de huur wil annuleren brengt de ondernemer bij vooraf betaling  administratiekosten in rekening.

Artikel 6              Betaling

1. Voorzover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voor de aanvang van het gehuurde.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 7              Branche organisatie

1. De ondernemer in bekent bij de Bovag en hanteert de Bovag huur en betalings-voorwaarden, mist in deze tekst een voor ons gunstigere voorwaarde staat.
2. De consument kan elektronisch de Bovag voorwaarden op www.bovag.nl vinden, eventueel kan de consument kosteloos een brief met de voorwaarden ontvangen.

Artikel 8               Inzage

1. Deze voorwaarden kunt u bij al onze vestigingen opvragen.
2. Deze voorwaarden zijn vermeld op www.zeelenfiets.nl